Brønnøysund Båtforening avholder årsmøte onsdag 15.mars 2023 kl 18:00 på klubbhuset.

PROTOKOLL 

fra årsmøte i Brønnøysund Båtforening

Tid: onsdag 15.03.2023, kl 18:00

Sted: Klubbhuset på Gårdsøya

18 medlemmer inkludert fem fra styret deltok på årsmøtet.

Saksliste

Sak 1     Konstituering

Sak 2     Styrets årsberetning for 2022

Sak 3     Regnskap for året 2022 med revisors beretning

Sak 4     Innkomne forslag

Sak 5     Budsjett for året 2023

Sak 6     Valg

 Sak 1     Konstituering

Leder opplyste at det var annonsert ihht vedtekter.

Tor Berg foreslått som møteleder.

To til å underskrive protokollen foreslått: Terje Elstad og Gunnar Pedersen.

Sekretær: Frode Køste-Horn

Vedtak:

Møteleder: Tor Berg

Sekretær: Frode Køste-Horn

To medlemmer til å underskrive protokollen: Gunnar Pedersen og Terje Elstad.

 Sak 2     Styrets årsberetning for 2022

Leder Tor Berg leste opp årsberetningen og orienterte nærmere om enkelte forhold.

Dugnad; har vært bra dette året, men det er fortsatt behov for dugnad for vedlikehold. Få som stiller opp, stort sett de samme

Slipvogn; levert, men ikke montert. Litt malearbeid gjenstår. Ny vinsj er kommet, men må monteres. En del arbeid med bytting/montering må påberegnes. Det har vært en del oppgradering av el-anlegg og reparasjoner på pirer. 7 stk står på venteliste for båtplass. Stor nedgang i antall slipsett siste år. Nedgang i antall besøk på Strømøya. Ny hjemmeside for båtforeningen er oppe.

Vedtak:

Styrets årsberetning tas til etterretning.

Sak 3     Regnskap for året 2022 med revisors beretning

Leder Tor Berg gikk gjennom regnskapet for 2022 med revisors beretning datert 23. februar 2023.

På grunn av store investeringer i det siste er resultatet negativt. Vi må være nøkterne med investeringer fremover.

Vedtak:

Årsmøtet godkjenner regnskapet for Brønnøysund båtforening for året 2022.

 Sak 4     Innkomne forslag

Ingen innkomne forslag.

Vedtak:

Sak 5     Driftsbudsjett for året 2022

Leder og kasserer orienterte i saken. Nøktern investering de neste årene, men noe vedlikehold må prioriteres, blant annet nytt tak på klubbhuset, bytte indre del av pir 5, gangveier pir 1 og pir 5.

Vedtak

Framlagte forslag til budsjett for året 2023 vedtas.

Sak 6     Valg

Valgkomiteen har bestått av Erling Moen og Per Børre Olsen.

Valgkomiteen la fram følgende innstilling:

Styret:

Leder Tor Berg for 1 år gjenvalg

Styremedlem Frode Køste-Horn gjenvalgt 2 år

Styremedlem Roger Holmstrand 1 år igjen

Styremedlem Jahn-Karsten Nielsen gjenvalgt 2 år

Styremedlem Bjørn Johansen 1 år igjen

1.varamedlem Gunnar Pedersen for 1 år ny

2.varamedlem Tommy Brennvik for 1 år ny

Pirsjefer:

Pir 1                                  Vidar Aakerøy for 1 år gjenvalg

Pir 2                                  Kennet Jægersen for 1 år

Pir 3                                  Tor Gunnar Kristiansen for 1 år ny

Pir 4                                  Tor Bærøy for 1 år gjenvalg

Pir 5                                  Svein Erik Aarsund for 1 år gjenvalg

Bryggesjef Strømøya:    Ståle Vågan for 1 år

Revisor:                            Ingen egen revisor da regnskapskontoret har revisor

Slippsjef:                          Terje Kristiansen for 1 år gjenvalg

 

Valgkomite foreslås av styret.

Vedtak:

Valgkomiteens innstilling til leder og styremedlemmer, slippsjef, pirsjefer, bryggesjef Strømøya

og revisor vedtas. Som valgkomite for åe 2023 velges Per Børre Olsen og Villy Gjersvik.

Møtet slutt klokken 18:45

Frode Køste-Horn

Sekretær

 

 Til å underskrive protokollen velges.

 

Terje Elstad                                                                                            Gunnar Pedersen