TX Nefario - шаблон joomla Форекс

 

VEDTEKTER FOR SALHUSSUNDET MARINA

 

Detaljer

 

 

 

· Utskrift 

·E-post

 

VEDTEKTER FOR SALHUSSUNDET MARINA
Vedtekter med endringer vedtatt på årsmøte 21. mars 2007.
 
1. Eierskap og vedtekter
Salhussundet marina tilhører Brønnøysund Båtforening (BBF). Vedtekter for anlegget utarbeides av styret.


2. Båtplass, innskudd og fremleie.
2.1.
Styret fordeler leierett og båtplasser i marinaen til lagets medlemmer. Plassering på venteliste båtplass blir ut fra den dato vedkommende kontakter leder eller kasserer.
Medlemmer som står på venteliste plikter å ta tildelt plass, ellers vil de bli strøket av listen. De kan da ikke få plass på ventelisten før etter 6 måneder. Det praktiske arbeidet er delegert til leder og kasserer.
 
Innskudd betales ved tildeling av båtplass.
 
2.2.
Leietaker har rett til fremleie av båtplassen til andre medlemmer i perioder der denne ikke benyttes, eller at båten er solgt eller avhendet på annen måte. Den enkelte båteier og bås - leier har plikt til å varsle leder eller kasserer så raskt som mulig - enten skriftlig eller pr. telefon ved fremleie av båtplassen, eller salg av båten. Fremleie over 2 - to - år skal godkjennes av styret etter søknad. Leietakeren er fortsatt ansvarlig overfor B.B.F. med hensyn til leiebetaling vedtekter og reglement.
 
2.3.
Hvis leietaker til båtplass går bort, kan plassen ikke fremleies eller selges fritt. Plassen kan overtas av nærmeste arving/familie, mot at den nye leietakeren melder seg inn som medlem i B.B.F.
 
2.4.
Innbetalt innskudd tilbakebetales ved oppsigelse av båtplass dog først etter at båtplassen på ny er bortleid, og nytt innskudd er innbetalt. Ved manglende innbetaling av leie kan styret si opp plassen og avregne restansen mot innskuddet.
 
2.5.
Innskudd pr. plass er kr. 6000,00

 
3. Registrering, forsikring og skadeforebyggende tiltak.
3.1.
Båtene skal være påført registreringsnummer. Eieren plikter å ha båten ansvarsforsikret.
 
3.2.
Båteieren skal sørge for forsvarlig fortøyning og avfendring. Det skal benyttes fjærende element (rykkdemper) på alle fortøyninger.
 
3.3.
Manøvrering i havnebassenget og til og fra marinaen skal skje med forsiktighet.
 
3.4.
Skader som oppstår ved bruk av båt i marinaen, eller oppdages på annen måte, skal straks meldes til leder eller pirsjefer. Båteier er ansvarlig når skade forårsakes.
 

4. Generelle ordensregler.
4.1.
Hver enkelt båteier har ansvar for å holde orden i marinaen og nærmiljøet. For å hindre uvedkommende adgang til anlegget, skal portene til pirene være stengt når området forlates. Det er ikke tillatt å benytte pirene til opplag av prammer eller til annen lagring. Utstyr lagret på pirene blir fjernet uten varsel. Landstrøm skal kun brukes ved forefallende arbeide ombord, eller til nødvendig lading av batteriene om bord. Kontinuerlig strømforbruk er ikke tillatt.
 
Pirsjefer er pålagt å fjerne strømledninger som ligger mellom strømuttakene og båtene over 2, - to- døgn.
 
Avfall skal den enkelte ta med seg hjem.
 
4.2.
Båteier har ansvar for snømåking og øvrig renhold av det flytende anlegget. Ved fremleie har bruker tilsvarende ansvar.
 
4.3.
Brukerne skal sørge for at det hersker ro og orden i anlegget og at det arbeides for et godt båtmiljø og et kameratslig forhold i marinaen.
 

5. Dugnadsplikt.
5.1.
Slipsjef og pirsjefer innkaller til dugnad ved behov.
 
5.2.
Medlemmer med båtplass i marinaen har en årlig dugnadsplikt på 5 - fem - timer
 
5.3.
Ved spesielle behov kan det innkalles til dugnadsarbeide ut over 5 timer. Leietakere på nye plasser må regne med behov for ekstra dugnadsinnsats ved etablering av nye anlegg.
 
5.4.
De som ikke har anledning å delta på dugnad, kan kjøpe seg fri for kr.100,- pr. time, eller alternativt skaffe stedfortreder.

______________
 
21 mars 2007.

 

 

DTEKTER Båtforeninga

VEDTATT AV ÅRSMØTET 13.3.1998 MED SENERE ENDRINGER

§1.
NAVN OG FORMÅL
Foreningens navn er Brønnøysund Båtforening, og dens initialer er B.B.F.

Foreningens formål er å gi medlemmene et godt båtmiljø ved å:
1. Eie og drive Salhussundet Marina med tilhørende slipp, opplagplasser og klubbhus.
2. Øke kunnskapene om bruken av båt.
3. Følge med i områder som er av interesse for medlemmene og bidra til løsning av aktuelle saker.


§2.
MEDLEMSKAP.
Alle kan bli medlem. Medlemskapet følger kalenderåret og gjelder for en person med ektefelle/samboer. Bare betalende medlemmer har stemmerett, og ett medlemskap gir en stemme ved årsmøtet. Utmelding må skje skriftlig. Styret kan innstille overfor årsmøtet å utelukke medlemmer som opptrer til skade for foreningen.


§3.
KONTINGENT OG MARINALEIE.
Medlemskontingent og marinaleie for kommende år fastsettes av årsmøtet med alminnelig flertall. Kontingent og leie skal være betalt innen 1.mai. Ved manglende betaling av kontingent og leie etter forfall og 1.gangs purring, strykes vedkommende som medlem.

§4.
FORENINGENS ORGANER.
§.4.1
Brønnøysund Båtforenings administrative organer er:
1. Årsmøtet (generalforsamlingen)
2. Styret
3. Faste komiteer.

§.4.2.
Årsmøtet er foreningens øverste myndighet og avholdes hvert år innen 15.mars. Medlemmene innkalles med minst 14 - fjorten dagers varsel ved 2 - to - gangers avertissement i stedets avis. Årsmøtet dokumenter utlegges på anvist sted i samme periode.

§.4.3.
Saker som ønskes behandlet av årsmøtet, må være styret i hende innen 4 - fire - uker før årsmøtet.

§.4.4.
Årsmøtet skal behandle:
1. Styrets beretning.
2. Regnskap og revisjonsberetning.
3. Fastsettelse av medlemskontingent og gebyrer.
4. Innkomne forslag.
5. Valg:
   A. Leder velges for 1 - ett - år av gangen.
   C. Slippsjef velges for 1 - ett - år av gangen, og er fast medlem av styret.
   D. 4 - fire - styremedlemmer og 2 - to - varamedlemmer for 2 to år, halvparten annen hvert år.
   Styret velger selv nestleder, kasserer og sekretær, og fordeler andre oppgaver.
   E. Valgkomité på 3 - tre - medlemmer velges for ett år av gangen.
   F. 1 - revisorer for 1 - ett - år av gangen
   G. Aktivitetskomité med leder og 2 - to - medlemmer for 1 - ett - år av gangen
   H. Andre komiteer, utvalg og representanter velges for 1 - ett - år av gangen.

Årsmøtet ledes av dirigent og protokolleres av referent. Samtidig skal det velges 2 - to - medlemmer til å underskrive protokollen. Vedtak gjøres med simpelt flertall. Ved stemmelikhet avgjør lederens dobbeltstemme utfallet.

Valg av leder krever over halvparten av de avgitte stemmer. Stemmelikhet ved andre valg avgjøres ved loddtrekning. Ved vedtaksendring kreves 2/3 - to tredeler - av de fremmøtte stemmer. Valg skal foregå skriftlig hvis noen krever det. Alle medlemmer har plikt til å motta valg, men kan frabe seg valg for like lang tid som vedkommende har fungert. Medlemmer over 70 år kan nekte valg.

Valgkomiteen legger frem forslag til styret innen 4 - fire - uker før årsmøtet. Forslaget vedlegges årsmøtedokumentene.

§ 4.5
Brønnøysund Båtforening ledes av et styre som består av: leder, nestleder, kasserer, sekretær, slippsjef, 1 - ett - styremedlem og 2 - to - varamedlemmer.

§ 4.6
Styret har den administrative myndighet og representerer foreningen utad. Styret besørger alle løpende forretninger. Styret innkaller til møter og ivaretar foreningens økonomiske interesser. Styret bestemmer, i samarbeide med de arrangerende komiteer, når og hvor og innen hvilke rammer de forskjellige arrangementer i foreningens regi skal holdes. Styret fordeler leierett og båtplasser til foreningens medlemmer. Styret utarbeider vedtekter for Salhussundet marina og instrukser for, pirsjefer, slipsjef, og andre tillitsvalgte.

Styret holder møter så ofte det finner det nødvendig, minimum 4 - fire - møter pr. år, og skal legge frem for det ordinære årsmøtet beretning om foreningens virksomhet. Revidert regnskap skal følge åreberetningen. Styret er beslutningsdyktig når leder/nestleder og 3 - tre - styremedlemmer er til stede.

Lederen og 1 - ett - styremedlem forplikter i fellesskap med sine underskrifter like overfor tredjemann.


§5.
EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE.
Avholdes når styret vedtar det eller minst en femdel av medlemmene krever det skriftlig. Møtet innkalles med minst åtte dagers varsel og skal behandle saker som er angitt i innkallingen.


§6.
VEDTEKTSENDRINGER.
Forslag til vedtektsendringer behandles av årsmøtet og må ha to tredels flertall for å bli vedtatt


§7.
OPPLØSNING.
Oppløsning kan kun skje på ordinært årsmøte når minst to tredeler stemmer for det. Eventuell kapital disponeres av årsmøtet med alminnelig flertall, etter innstilling fra styret.

__________________
Endret årsmøte 2007