TX Nefario - шаблон joomla Форекс

VEDTEKTER Båtforeninga

VEDTATT AV ÅRSMØTET 13.3.1998 MED SENERE ENDRINGER

§1.
NAVN OG FORMÅL
Foreningens navn er Brønnøysund Båtforening, og dens initialer er B.B.F.

Foreningens formål er å gi medlemmene et godt båtmiljø ved å:
1. Eie og drive Salhussundet Marina med tilhørende slipp, opplagplasser og klubbhus.
2. Øke kunnskapene om bruken av båt.
3. Følge med i områder som er av interesse for medlemmene og bidra til løsning av aktuelle saker.


§2.
MEDLEMSKAP.
Alle kan bli medlem. Medlemskapet følger kalenderåret og gjelder for en person med ektefelle/samboer. Bare betalende medlemmer har stemmerett, og ett medlemskap gir en stemme ved årsmøtet. Utmelding må skje skriftlig. Styret kan innstille overfor årsmøtet å utelukke medlemmer som opptrer til skade for foreningen.


§3.
KONTINGENT OG MARINALEIE.
Medlemskontingent og marinaleie for kommende år fastsettes av årsmøtet med alminnelig flertall. Kontingent og leie skal være betalt innen 1.mai. Ved manglende betaling av kontingent og leie etter forfall og 1.gangs purring, strykes vedkommende som medlem.

§4.
FORENINGENS ORGANER.
§.4.1
Brønnøysund Båtforenings administrative organer er:
1. Årsmøtet (generalforsamlingen)
2. Styret
3. Faste komiteer.

§.4.2.
Årsmøtet er foreningens øverste myndighet og avholdes hvert år innen 15.mars. Medlemmene innkalles med minst 14 - fjorten dagers varsel ved 2 - to - gangers avertissement i stedets avis. Årsmøtet dokumenter utlegges på anvist sted i samme periode.

§.4.3.
Saker som ønskes behandlet av årsmøtet, må være styret i hende innen 4 - fire - uker før årsmøtet.

§.4.4.
Årsmøtet skal behandle:
1. Styrets beretning.
2. Regnskap og revisjonsberetning.
3. Fastsettelse av medlemskontingent og gebyrer.
4. Innkomne forslag.
5. Valg:
   A. Leder velges for 1 - ett - år av gangen.
   C. Slippsjef velges for 1 - ett - år av gangen, og er fast medlem av styret.
   D. 4 - fire - styremedlemmer og 2 - to - varamedlemmer for 2 to år, halvparten annen hvert år.
   Styret velger selv nestleder, kasserer og sekretær, og fordeler andre oppgaver.
   E. Valgkomité på 3 - tre - medlemmer velges for ett år av gangen.
   F. 1 - revisorer for 1 - ett - år av gangen
   G. Aktivitetskomité med leder og 2 - to - medlemmer for 1 - ett - år av gangen
   H. Andre komiteer, utvalg og representanter velges for 1 - ett - år av gangen.

Årsmøtet ledes av dirigent og protokolleres av referent. Samtidig skal det velges 2 - to - medlemmer til å underskrive protokollen. Vedtak gjøres med simpelt flertall. Ved stemmelikhet avgjør lederens dobbeltstemme utfallet.

Valg av leder krever over halvparten av de avgitte stemmer. Stemmelikhet ved andre valg avgjøres ved loddtrekning. Ved vedtaksendring kreves 2/3 - to tredeler - av de fremmøtte stemmer. Valg skal foregå skriftlig hvis noen krever det. Alle medlemmer har plikt til å motta valg, men kan frabe seg valg for like lang tid som vedkommende har fungert. Medlemmer over 70 år kan nekte valg.

Valgkomiteen legger frem forslag til styret innen 4 - fire - uker før årsmøtet. Forslaget vedlegges årsmøtedokumentene.

§ 4.5
Brønnøysund Båtforening ledes av et styre som består av: leder, nestleder, kasserer, sekretær, slippsjef, 1 - ett - styremedlem og 2 - to - varamedlemmer.

§ 4.6
Styret har den administrative myndighet og representerer foreningen utad. Styret besørger alle løpende forretninger. Styret innkaller til møter og ivaretar foreningens økonomiske interesser. Styret bestemmer, i samarbeide med de arrangerende komiteer, når og hvor og innen hvilke rammer de forskjellige arrangementer i foreningens regi skal holdes. Styret fordeler leierett og båtplasser til foreningens medlemmer. Styret utarbeider vedtekter for Salhussundet marina og instrukser for, pirsjefer, slipsjef, og andre tillitsvalgte.

Styret holder møter så ofte det finner det nødvendig, minimum 4 - fire - møter pr. år, og skal legge frem for det ordinære årsmøtet beretning om foreningens virksomhet. Revidert regnskap skal følge åreberetningen. Styret er beslutningsdyktig når leder/nestleder og 3 - tre - styremedlemmer er til stede.

Lederen og 1 - ett - styremedlem forplikter i fellesskap med sine underskrifter like overfor tredjemann.


§5.
EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE.
Avholdes når styret vedtar det eller minst en femdel av medlemmene krever det skriftlig. Møtet innkalles med minst åtte dagers varsel og skal behandle saker som er angitt i innkallingen.


§6.
VEDTEKTSENDRINGER.
Forslag til vedtektsendringer behandles av årsmøtet og må ha to tredels flertall for å bli vedtatt


§7.
OPPLØSNING.
Oppløsning kan kun skje på ordinært årsmøte når minst to tredeler stemmer for det. Eventuell kapital disponeres av årsmøtet med alminnelig flertall, etter innstilling fra styret.

__________________
Endret årsmøte 2007