VEDTEKTER FOR SALHUSSUNDET MARINA
Vedtekter med endringer vedtatt på årsmøte 21. mars 2007.
 
1. Eierskap og vedtekter
Salhussundet marina tilhører Brønnøysund Båtforening (BBF). Vedtekter for anlegget utarbeides av styret.


2. Båtplass, innskudd og fremleie.
2.1.
Styret fordeler leierett og båtplasser i marinaen til lagets medlemmer. Plassering på venteliste båtplass blir ut fra den dato vedkommende kontakter leder eller kasserer.
Medlemmer som står på venteliste plikter å ta tildelt plass, ellers vil de bli strøket av listen. De kan da ikke få plass på ventelisten før etter 6 måneder. Det praktiske arbeidet er delegert til leder og kasserer.
 
Innskudd betales ved tildeling av båtplass.
 
2.2.
Leietaker har rett til fremleie av båtplassen til andre medlemmer i perioder der denne ikke benyttes, eller at båten er solgt eller avhendet på annen måte. Den enkelte båteier og bås - leier har plikt til å varsle leder eller kasserer så raskt som mulig - enten skriftlig eller pr. telefon ved fremleie av båtplassen, eller salg  av båten. Fremleie over 2 - to - år skal godkjennes av styret etter søknad. Leietakeren er fortsatt ansvarlig overfor B.B.F. med hensyn til leiebetaling vedtekter og reglement.
 
2.3.
Hvis leietaker til båtplass går bort, kan plassen ikke fremleies eller selges fritt. Plassen kan overtas av nærmeste arving/familie, mot at den nye leietakeren melder seg inn som medlem i B.B.F.
 
2.4.
Innbetalt innskudd tilbakebetales ved oppsigelse av båtplass dog først etter at båtplassen på ny er bortleid, og nytt innskudd er innbetalt. Ved manglende innbetaling av leie kan styret si opp plassen og avregne restansen mot innskuddet.
 
2.5.
Innskudd pr. plass er kr. 6000,00

 
3. Registrering, forsikring og skadeforebyggende tiltak.
3.1.
Båtene skal være påført registreringsnummer. Eieren plikter å ha båten ansvarsforsikret.
 
3.2.
Båteieren skal sørge for forsvarlig fortøyning og avfendring. Det skal benyttes fjærende element (rykkdemper) på alle fortøyninger.
 
3.3.
Manøvrering i havnebassenget og til og fra marinaen skal skje med forsiktighet.
 
3.4.
Skader som oppstår ved bruk av båt i marinaen, eller oppdages på annen måte, skal straks meldes til leder eller pirsjefer. Båteier er ansvarlig når skade forårsakes.
 

4. Generelle ordensregler.
4.1.
Hver enkelt båteier har ansvar for å holde orden i marinaen og nærmiljøet. For å hindre uvedkommende adgang til anlegget, skal portene til pirene være stengt når området forlates. Det er ikke tillatt å benytte pirene til opplag av prammer eller til annen lagring. Utstyr lagret på pirene blir fjernet uten varsel. Landstrøm skal kun brukes ved forefallende arbeide ombord, eller til nødvendig lading av batteriene om bord. Kontinuerlig strømforbruk er ikke tillatt.
 
Pirsjefer er pålagt å fjerne strømledninger som ligger mellom strømuttakene og båtene over 2, - to- døgn.
 
Avfall skal den enkelte ta med seg hjem.
 
4.2.
Båteier har ansvar for snømåking og øvrig renhold av det flytende anlegget. Ved fremleie har bruker tilsvarende ansvar.
 
4.3.
Brukerne skal sørge for at det hersker ro og orden i anlegget og at det arbeides for et godt båtmiljø og et kameratslig forhold i marinaen.
 

5. Dugnadsplikt.
5.1.
Slipsjef og pirsjefer innkaller til dugnad ved behov.
 
5.2.
Medlemmer med båtplass i marinaen har en årlig dugnadsplikt på 5 - fem - timer
 
5.3.
Ved spesielle behov kan det innkalles til dugnadsarbeide ut over 5 timer. Leietakere på nye plasser må regne med behov for ekstra dugnadsinnsats ved etablering av nye anlegg.
 
5.4.
De som ikke har anledning å delta på dugnad, kan kjøpe seg fri for kr.100,- pr. time, eller alternativt skaffe stedfortreder.

______________
 
21 mars 2007.