TX Nefario - шаблон joomla Форекс

 

 

 

BRØNNØYSUND BÅTFORENING

  

ÅRSMØTE 16. JUNI 2021 KL 18.00

 

 

 

SAKSLISTE:

 

1  KONSTITUERING

 

2  STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2020

 

3  REGNSKAP FOR 2020 MED REVISORS BERETNING

 

4  INNKOMNE FORSLAG

 

5  BUDSJETT FOR 2021

 

6  LANGTIDSBUDSJETT FOR 5 ÅR

 

7  VALG 

 

 

 

STYRET

 

 

 

 

 

 

 

 

BRØNNØYSUND BÅTFORENING

PROTOKOLL

fra

årsmøte i Brønnøysund Båtforening

 

Tid: 24.02.2020, kl 18:00 – kl 20:40

 

Sted: Klubbhuset på Gårdsøya

 

 14 medlemmer inkludert fem fra styret deltok på årsmøtet.

 Saksliste

 Sak   1/20            Konstituering

Sak   2/20            Styrets årsberetning for 2019   

Sak   3/20            Regnskap for året 2019 med revisors vurdering

Sak   4/20            Innkomne forslag

Sak   5/20            Budsjett for året 2020

Sak   6/20            Langtidsbudsjett for 5 år

Sak   7/20            Valg

 

Sak   1/20            Konstituering

Det ble forespurt om hvordan kunngjøring av årsmøtet er foretatt. Styreleder viste til at det var kunngjort i Brønnøysunds Avis to ganger samt oppslag på Klubbhuset.

Vedtak:

Møteleder: Tor Berg

Sekretær: Arnt Olsen

To medlemmer til å underskrive protokollen: Ståle Vågan og Lars Nordhus.

 

Sak   2/20            Styrets årsberetning for 2019   

Leder Tor Berg leste opp årsberetningen og orienterte nærmere om enkelte forhold.

Vedtak:  

Styrets årsberetning tas til etterretning.

 Sak   3/20            Regnskap for året 2019 med revisors beretning

Kasserer Arnt Olsen gikk gjennom regnskapet for 2019 med revisors beretning datert 12. februar 2020.

 Vedtak:

Årsmøtet godkjenner regnskapet for Brønnøysund båtforening for året 2019.

Sak   4/20            Innkomne forslag

Tor Berg framla styrets forslag slik:

Betalingssatser Strømøya

Styret foreslår å endre betalingssatser for bruk av brygger på Strømøya:

Ikke medlemmer: kr 100,- per døgn

Medlemmer: kr 50,- per døgn

Medlemmer som utfører dugnad på Strømøya når de ligger der skal ikke betale døgnleie.

 

Medlemskontingent

Styret foreslår å øke medlemskontingenten fra kr 250 til kr 300 per år.

Utredning av prisene for leie av båtplasser

Styret foreslår at det til neste årsmøte legges frem et forslag om reduksjon av prisene for

leie av båtplass.  I denne sammenheng bør en også se på antall prissatser.

Ny pir 2 – økte leiesatser

Leiesatsene på båtleie pir 2 økes med kr 400.- de første 4 årene etter nyanskaffelse av ny pir i 2020. Dette har også blitt gjennomført på de andre nye pirene som er anskaffet.

Vedlikehold klubbhus og brakke

Det er stort behov for en del vedlikehold på klubbhus og brakke. Dette foreslås gjennomført med innleid arbeidskraft.

Ny pir 2 – frikjøpe arbeidskraft

Styret får fullmakt til å frikjøpe arbeidskraft i forbindelse med utlegging av ny brygge på

pir 2.

Innkreving av betaling for de som ikke kan delta på dugnad

Styret foreslår å iverksette innkreving av betaling i henhold til vedtekter for de som ikke kan delta på dugnad. (I dag 5 timer a kr 100).

Vedtak:

Årsmøtet vedtar styret sine forslag i syv punkter som sitert ovenfor.

 

Sak   5/20            Driftsbudsjett for året 2020

Leder og kasserer orienterte i saken

Vedtak:

Framlagte forslag til budsjett for året 2020, alternativ 1 med økning av medlemskontingenten fra kr 250 til kr 300 godkjennes.

 

Sak 6/20              Langtidsbudsjett

Leder orienterte i saken

Vedtak:

Framlagte forslag til langtidsbudsjett godkjennes.

 

Sak   7/20            Valg

Valgkomiteen har bestått av Erling Moen og Per Børre Olsen.

Valgkomiteen la fram følgende innstilling:

Styret:

Leder                    Tor Berg                              for 1 år                 gjenvalg

Styremedlem    Arnt Olsen                                                     ikke på valg           

Styremedlem    Roger Holmstrand          for 2 år                 gjenvalg

Styremedlem    Jan Karsten Nilsen                                      ikke på valg

Styremedlem    Bjørn Johansen                for 2 år                 gjenvalg

 

1.varamedlem  Jostein Waag                     for 1 år                 ny

2.varamedlem  Einar Jan Gabrielsen      for 1 år                 gjenvalg

 

Pirsjefer:

Pir 1                       Vidar Aakerøy   for 1 år                 ny

Pir 2                       Kenneth Jægersen         for 1 år                 gjenvalg

Pir 3                       Kåre Martin Torgnes      for 1 år                 gjenvalg

Pir 4                       Tor Bærøy                          for 1 år                 gjenvalg

Pir 5                       Geir Arne Johansen       for 1 år                 gjenvalg

 

Bryggesjef Strømøya:

Jostein Waag                                                    for 1 år                 ny

 

Revisor:

Brage Brækkan                                for 1 år                 ny

 

Slippsjef:

Terje Kristiansen                                            for 1 år                 ny

 

Innstilling til godtgjørelser:

Beholdes uendret

Formann                                                            21 000,-

Kasserer                                                               8 000,-

 

Valgkomite foreslås av styret.

Vedtak:

Valgkomiteens innstilling til leder og styremedlemmer, slippsjef, pirsjefer, bryggesjef Strømøya og revisor vedtas. Som valgkomite gjenvelges Per Børre Olsen og Erling Moen

For året 2020 gis formannen en godtgjørelse stor kr 21 000,- og kasserer gis en godtgjørelse stor kr 8 000.

 

 

Møtet slutt klokken 20:40

 

Arnt Olsen

Sekretær

 

Ståle Vågan                                                                       Lars Nordhus

 

 

 

 

ÅRSMØTE MANDAG 24. FEBRUAR 2020 KL 18.00

 

SAKSLISTE:

1  KONSTITUERING

2  STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2019

3  REGNSKAP FOR 2019 MED REVISORS BERETNING

4  INNKOMNE FORSLAG

5  BUDSJETT FOR 2020

6  LANGTIDSBUDSJETT FOR 5 ÅR

7  VALG 

 

STYRET

 

 

PROTOKOLL

fra

årsmøte i Brønnøysund Båtforening

 

Tid: 18.02.2019, kl 18:00 – kl 20:00

 

Sted: Klubbhuset på Gårdsøya

 

12 medlemmer inkludert fire fra styret deltok på årsmøtet.

 

Saksliste

 

Sak   1/19        Konstituering

Sak   2/19        Styrets årsberetning for 2018

Sak   3/19        Regnskap for året 2018 med revisors vurdering

Sak   4/19        Innkomne forslag

Sak   5/19        Budsjett for året 2019

Sak   6/19        Langtidsbudsjett for 5 år

Sak   7/19        Valg

 

Sak   1/19       Konstituering

Det var ingen merknader til kunngjøringen av årsmøtet.     

Vedtak:

Møteleder: Tor Berg

Sekretær: Arnt Olsen

To medlemmer til å underskrive protokollen: Ståle Vågan og Gunnar Pedersen

 

Sak   2/19       Styrets årsberetning for 2018        

Leder Tor Berg leste opp årsberetningen og orienterte nærmere om enkelte forhold.

Vedtak:  

Styrets årsberetning tas til etterretning.

Sak   3/19       Regnskap for året 2015 med revisors vurdering

Kasserer Arnt Olsen gikk gjennom regnskapet for 2018 med revisors vurdering. Det ble utvekslet synspunkter på om det er mulig redusere enkelte utgiftsposter, herunder utgiftene til regnskapsfører.

 

Vedtak:

Årsmøtet godkjenner regnskapet for Brønnøysund båtforening for året 2018.

 

Sak   4/19       Innkomne forslag – investeringsplan for 2019 og 2020

Tor Berg framla styrets forslag til investeringsplan for kommende to år (2019 og 2020). Aktuelle nye større investeringer er ny slipvogn, ny flytebrygge inkl. diverse tilretteleggende tiltak på Strømøya, ny komplett pir til erstatning for pir 2 i marinaen på Gårdsøya. I tillegg er det nødvendig å utbedre taket på Klubbhuset.

Ut fra hensyn knyttet til gjennomføringsevne/kapasitet, behov og finansieringsløsninger, vil

styret i Brønnøysund Båtforening tilrå overfor årsmøtet at det i 2019 tas sikte på å anskaffe ny

slipvogn og ny flytebrygge på Strømøya inkl. diverse tilretteleggende tiltak for å bedre

tilgjengeligheten og bruken av området. I tillegg må taket på Klubbhuset utbedres.

 

Ny pir til erstatning for gjeldende pir 2, gis førsteprioritet i 2020.

 

 

Vedtak:

Årsmøtet vedtar styret sitt forslag til investeringsplan for årene 2019 og 2020.

 

Sak   5/19       Driftsbudsjett for året 2019

Leder og kasserer orienterte i saken

Vedtak:

Framlagte forslag til budsjett for året 2019 godkjennes.

 

Sak 6/19         Langtidsbudsjett

Leder orienterte i saken

Vedtak:

Framlagte forslag til langtidsbudsjett godkjennes.

 

Sak   7/19       Valg

Valgkomiteen har bestått av Erling Moen og Per Børre Olsen.

Valgkomiteen la fram følgende innstilling:

Styret:

Leder              Tor Berg                     for 1 år             gjenvalg

Styremedlem  Arnt Olsen                  for 2 år             gjenvalg         

Styremedlem  Roger Holmstrand                              ikke på valg

Styremedlem  Jan Karsten Nilsen     for 2 år             gjenvalg

Styremedlem  Bjørn Johansen                                   ikke på valg

 

1.varamedlem Andreas Tveråli          for 1 år            gjenvalg

2.varamedlem Einar Jan Gabrielsen   for 1 år            ny

 

Pirsjefer:

Pir 1                Frank Kroknes            for 1 år              gjenvalg

Pir 2                Kenneth Jægersen      for 1 år               gjenvalg

Pir 3                Kåre Martin Torgnes  for 1 år               gjenvalg

Pir 4                Tor Bærøy                  for 1 år               ny

Pir 5                Geir Arne Johansen    for 1 år              gjenvalg

 

Bryggesjef Strømøya:

Ståle Vågan                            for 1 år                          gjenvalg

 

Revisor:

Signar Slåttøy                        for 1 år                           gjenvalg

 

Slippsjef:

Styret får fullmakt til å finne en person/personer til erstatning for Svein Hansen som ønsker å fratre.

 

 

Innstilling til godtgjørelser:

Formann                                             21 000,- (økt med 1 000,-)

Kasserer                                               8 000,- (økt med 500,-)

 

Valgkomite foreslås av styret.

Vedtak:

Valgkomiteens innstilling til leder og styremedlemmer, slippsjef, pirsjefer, bryggesjef Strømøya og revisor vedtas. Som valgkomite gjenvelges Per Børre Olsen og Erling Moen

For året 2019 gis formannen en godtgjørelse stor kr 21 000,- og kasserer gis en godtgjørelse stor kr 8 000.

Avslutningsvis gav styrets leder, styret og årsmøtet til kjenne stor takk til Svein Hansen for hans mangeårige og godt gjennomførte arbeid som slippsjef i Båtforeninga. Styreleder fikk fullmakt til å anskaffe en oppmerksomhet til Svein Hansen i anledning hans fratreden.

 

 

Møtet slutt klokken 20:00

 

Arnt Olsen

Sekretær

 

 

Ståle Vågan                                                   Gunnar Pedersen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOKOLL

fra

årsmøte i Brønnøysund Båtforening

Tid: 26.02.2018, kl 18:00 – kl 20:00

 Sted: Klubbhuset på Gårdsøya

 


 

14 medlemmer deltok på årsmøtet.

 

Saksliste

 

Sak   1/18        Konstituering

Sak   2/18        Styrets årsberetning for 2017

Sak   3/18        Regnskap for året 2017 med revisors vurdering

Sak   4/18        Innkomne forslag

Sak   5/18        Budsjett for året 2018

Sak   6/18        Langtidsbudsjett for 5 år

Sak   7/18        Valg

 

Sak   1/18       Konstituering

Det var ingen merknader til kunngjøringen av årsmøtet.     

Vedtak:

Møteleder: Tor Berg

Sekretær: Roger Stenbakk Olsen

To medlemmer til å underskrive protokollen: Roger Holmstrand og Gjøran Aakerøy

 

Sak   2/18       Styrets årsberetning for 2017        

Leder Tor Berg leste opp årsberetningen.

Tor Berg kommenterte at det ikke er gjort investeringer på pir 2. Dette vil koste ca 1,5 mill kr. Utsettelse på investeringer må sees i sammenheng med lavt antall på venteliste. Et alternativ kan være en mindre pir som erstatning for pir 2, for å tilpasse investering til etterspørsel. Nytt styre må vurdere tiltak på hva som skal gjøres med pir 2.

Styret ønsker å bestille ny slipvogn fordi det er mye rust på den vogna vi har nå. Kostnad for ny vogn blir på mellom kr 50.000,- og 100.000.-. Større slipvogn medfører behov for investeringer på kompressor mv.

 

Vedtak:  

Styrets årsberetning ble godkjent.

 

Sak   3/18       Regnskap for året 2017 med revisors vurdering

Kasserer Arnt Olsen gikk gjennom regnskapet for 2017 med revisors vurdering.

Balansen manglet som vedlegg til sakspapirene som ble lagt fram for årsmøtet. Dette skyldes feil  med kopiering,  men det ble orientert muntlig om balansen.

Tor Berg kommenterte at vi bygger langsomt opp egenkapital og at vi om ett år vil være langt nærmere investering til ny pir 2. Inntekten er stabil og Tor anbefalte at vi er forsiktig med investeringer i 2018.Vi har hatt en del utgifter til strømutstyr i 2017, særlig på pir 2,3 og 4. Vi har også hatt tilsyn av Helgeland kraftlag som påpekte en del forhold som må rettes opp.

Revisor Signar Slåttøy sin rapport ble ikke fremlagt for årsmøtet fordi han er på reise. Tor Berg orienterte om at han har fått muntlig tilbakemelding om at revisor ikke hadde noe å anmerke. Rapporten blir sendt via e-post til de frammøtte og lagt ut på klubbhuset.

 

Vedtak:

Årsmøtet godkjenner regnskapet for Brønnøysund båtforening for året 2017.

 

Sak   4/18       Innkomne forslag

 

1.      Økning av pris på slipoppsett fra kr 450,- til kr 500,-

2.      Økning av pris på slipoppsett same flo kr 250,-

3.      Godtgjørelse av slipsjef økes tilsvarende økningen på slipp oppsett

4.      Leie høytrykkspyler kr 75,-

5.      Leie av klubbhus kr 500,-

6.      Godtgjørelse til marinasjef fastsettes av styret.
Styret ønsker en marinasjef som følger opp pirsjefene og som kan ta seg av dialog med andre parter, for eksempel håndverkere mv., på anlegget. Tor Berg orienterte om at hans erfaring er at denne rollen kan kreve en del tid, og han anbefaler at styret får fullmakt til å fastsette godtgjørelse for Marinasjefen. Styret ønsker at Petter Henning Paulsen skal ta denne rollen.

7.      Forsikring
Tor Berg orienterte om at styret ønsker gjennomgang av forsikringer. Styret ønsker å få  forsikring på de som utfører arbeid for foreningen ved opptak og sjøsetting av båter.

Orientering om parkering
Tor Berg orienterte om prosessen rundt endring av planer for parkering som følge av vedtak i Brønnøy kommune om at Akvapartner AS skal få kjøpe tomt av kommunen nord for pir 1. Akvapartner ønsker å fylle ut masse i sjøen der hvor båtforeningen har avtale med Brønnøy kommune  om å anlegge parkeringsplass, samt at Akvaparnter vil legge ut flytebrygge nord for pir 1. Båtforeningen har protestert overfor kommunen på planene.

Angående parkeringsplass:
Styret er i dialog med kommunen om leie av 200 kvadatmeter parkeringsplass, tilsvarende plass til ca 15 biler, på vestsiden av veien ved klubbhuset. Betingelsen fra kommunen er at næringsdrivende på vestsiden av veien kan bruke plassene på dagtid. Kommunen krever leiepris på kr 5000,- per år. Styret ønsker å fortsette dialogen med kommunen om betingelser, herunder leiepris, varighet på leie, rett til forlengelse av leie, hvem som skal dekke kostnad til opparbeiding, grusing og drenering av plassene og eventuelle øvrige betingelser,

Angående brygge nord for pir 1:
Styret har krevd at det ikke skal være tillatt å legge til båter eller andre farkoster på sørsiden av brygga som blir liggende nord for pir 1. Akvaparter har akseptert dette.
Avstand innerst fra pir 1 til Akvapartner sin brygge blir 13 meter og ytterst 20 meter.

Oppsummert:
Dersom styret og kommunen blir enig om akseptable betingelser, ønsker styret å inngå avtale med Brønnøy kommune. 

Vedtak:
årsmøtet godkjenner innkomne forslag

 

Sak   5/18       Budsjett for året 2018

Leder og kasserer orienterte i saken

Vedtak:

Framlagte forslag til budsjett for året 2018 godkjennes.

 

Sak 6/18         Langtidsbudsjett

Leder orienterte i saken

Vedtak:

Framlagte forslag til langtidsbudsjett godkjennes.

 

 

Sak   7/18       Valg

Valgkomiteen har bestått av Erling Moen og Per Børre Olsen.

Valgkomiteen la fram følgende innstilling:

 

Leder              Tor Berg                              for 1 år              gjenvalg

Styremedlem    Arnt Olsen                                                   ikke på valg       

Styremedlem    Roger Holmstrand                  for 2år              ny                         

Styremedlem    Jan Karsten Nilsen                                         ikke på valg       

Styremedlem    Bjørn Johansen                     for 2 år             gjenvalg

 

1. Varamedlem Andreas Tveråli                      for 1 år             gjenvalg

2. Varamedlem Roy Strømhaug                      for 1 år             ny

 

Pirsjefer:

Pir 1       Frank Kroknes                                for 1 år                 gjenvalg                             

Pir 2       Kennet Jægersen                           for 1 år                 gjenvalg                                             

Pir 3       Kåre Martin Torgnes                        for 1 år                 ny                                                         

Pir 4       Brage Brækkan                               for 1 år                 gjenvalg                             

Pir 5       Geir Arne Johansen                         for 1 år                 gjenvalg                                             

 

 

Bryggesjef Strømøya    

Ståle Vågan                                                      for 1 år                 gjenvalg             

 

Revisor

Signar Slottøy                                                   for 1 år                gjenvalg

 

Slippsjef             

Svein Hansen                                         for 1 år               gjenvalg

Marinasjef

Petter Paulsen                                    for 1 år               ny

 

Innstilling til godtgjørelser:

Beholdes uendret

Formann                                             20.000,-

Kasserer                                               7.500,-

 

Valgkomite foreslås av styret.

 

Vedtak:

Valgkomiteens innstilling til leder og styremedlemmer, slippsjef, pirsjefer, bryggesjef Strømøya og revisor vedtas. Som valgkomite gjenvelges Per Børre Olsen og Erling Moen

 

 

Møtet slutt klokken 20:00

Roger Stenbakk Olsen

Sekretær

 

 

Roger Holmstrand                                                     Gjøran Aakerøy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÅRSMØTE

BRØNNØYSUND BÅTFORENING

26. FEBRUAR 2018 KL 18.00

PÅ KLUBBH

 

USET GÅRDSØYA 

 

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må meldes inn til styret innen 10. februar 2018.

 

 

PROTOKOLL fra årsmøte i Brønnøysund Båtforening

Tid: 26.02.2018 kl. 18:00 – kl. 20:00

Sted: Klubbhuset på Gårdsøya

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOKOLL fra årsmøte i Brønnøysund Båtforening

Tid: 21.02.2017 kl. 18:00 – kl. 20:00

Sted: Klubbhuset på Gårdsøya

 

12 medlemmer inkludert to fra styret deltok på årsmøtet.

 Saksliste:

 Sak   1 Konstituering

Sak   2 Styrets årsberetning for 2016 

Sak   3 Regnskap for året 2016 med revisors vurdering

Sak   4 Innkomne forslag

Sak   5 Budsjett for året 2016

Sak   6 Langtidsbudsjett

Sak   7 Valg

 

Sak: 1 Konstituering

Det var ingen merknader til kunngjøringen av årsmøtet. 

Møteleder: Tor Berg

Sekretær: Signar Slåttøy

To medlemmer til å underskrive protokollen: Gunnar Pedersen og Rune Tveråli

 Vedtak: Godkjent

 

Sak: 2 Styrets årsberetning for 2016

Leder Tor Berg leste opp årsberetningen.

 Nedgang i medlemsmassen.

Styrets leder orienterte om nedgangen i antall medlemmer, årsaken er bl.a at medlemmer ikke har båt lengre, andre tilbydere av båtplasser er i markedet. Det er ikke så stor etterspørsel lengre etter båtplasser.

 

Pir 2 har behov for utskiftning

Styrets leder stilte spørsmål om at nye store investeringer bør utsettes. Per Børre Olsen støttet et forslag om kun investering i ½ pir og heller flytte på båter.  PBO kommenterte at vi bør tilby sikre plasser til medlemmenes båter.

 

Vedtak: Årsberetningen godkjent

 

Sak: 3 Regnskap for året 2016 med revisors vurdering

Styrets leder Tor Berg gikk gjennom regnskapet for 2016 med revisors vurdering.

Kommentarer:

Tor Berg orienterte om at det er noen få medlemmer som ikke betaler for leie av båtplass, det legges ned en del ressurser i å få inn utestående fordringer.

Styret har god oversikt over hvem og når lagets medlemmer skal betale inn for leie av båtplass. I 2016 hadde laget også inntekter på utleie til båtturister/besøkende på Rootsfestivalen.

Slip inntekter har konkurranse fra andre i nærområdet som tilbyr oppsett av båter.

Det kom også inn forslag om "tak over slipen" eller telt for å dekke båten under slip oppsettet.

 Vedtak: Årsmøtet godkjenner regnskapet og revisors vurdering 2016.

 

 Sak: 4 Innkomne forslag

Det var ingen innkomne forslag innen fristen, etter fristen kom det inn spørsmål om:

·         Frost sikker vann tilgang ved pumpestasjonen

·         Strømmøya behov for vedlikehold, bedre tilgang for rulle stol brukere, ønske om montering av grill

Vedtak: Styret får i oppgave å se nærmere på innspillene

 

Sak: 5 Budsjett for året 2017

Leder Tor Berg gikk gjennom forslag til budsjett

Vedtak: Framlagte forslag til budsjett for året 2017 godkjennes.

 

 Sak: 6 Langtidsbudsjett

Leder kommenterte tallene og bakgrunn for utgifts postene.

Vedtak: Framlagte forslag til langtidsbudsjett godkjennes. 

 

Sak: 7 Valg

Valgkomiteen har bestått av: Erling Moen og Per Børre Olsen. 

 

Innstilling:

Leder              Tor Berg                            for 1 år                 gjenvalgt

Styremedlem    Arnt Olsen                         for 2 år                 gjenvalgt            

Styremedlem    Hugo Olsen                                                   ikke på valg                       

Styremedlem    Jan Karsten Nilsen               for 2 år                 gjenvalgt            

Styremedlem    Bjørn Johansen                                              ikke på valg

 

1.Varamedlem Helge Tilrem Nilsen        for 1 år                 ny

2. Varamedlem  Andreas Tveråli           for 1 år                 ny          

 

Slippsjef:            

Svein Hansen                                    for 1 år                 gjenvalgt            

 

Pirsjefer:

Pir 1       Frank Kroknes                       for 1 år                 gjenvalgt                           

Pir 2       Kennet Jægersen                  for 1 år                 ny                                         

Pir 3       Steinar Andersen                   for 1 år                 ny                                                         

Pir 4       Brage Brækkan                      for 1 år                 ny                         

Pir 5       Geir Arne Johansen                for 1 år                 ny                                         

 

Bryggesjef Strømøya    

Ståle Vågan                                       for 1 år                 gjenvalgt            

 

Revisor

Signar Slåttøy                                    for 1 år                gjenvalgt

 

Valg komite:     

Per Børre Olsen                                                            gjenvalgt

Erling Moen                                                                  gjenvalgt

 

Innstilling til godtgjørelser:

Beholdes uendret

Formann                                                                         20 000,-   

Kasserer                                                                            7 500,-

Slippsjef samme avtale som vedtatt på årsmøtet 2013                

 

 

 

Møtet slutt klokken 20:00

 

Signar Slåttøy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOKOLL

fra

årsmøte i Brønnøysund Båtforening

 

Tid: 24.2.2016 kl 18:00 – kl 20:00

Sted: Klubbhuset på Gårdsøya

 

Saksliste

Sak 1/16 Konstituering

Sak 2/16 Styrets årsberetning for 2015

Sak 3/16 Regnskap for året 2014 med revisors vurdering

Sak 4/16 Innkomne forslag

Sak 5/16 Budsjett for året 2016

Sak 6/16 Langtidsbudsjett

Sak 7/15 Valg

 

Sak 1/16 Konstituering

Det var ingen merknader til kunngjøringen av årsmøtet.

Vedtak:

Møteleder: Tor Berg

Sekretær: Arnt Olsen

To medlemmer til å underskrive protokollen: Ståle Vågan og Svein A Hansen.

 

Sak 2/16 Styrets årsberetning for 2015

Leder Tor Berg leste opp årsberetningen.

Det ble stilt spørsmål om utestående fordringer gjennom året. Tor Berg orienterte om at det må legges ned en del ressurser i å få inn utestående. Med utgangspunkt i større konkurranse og noe fallende båtinteresse, ble det en drøfting av plassbehovet ved bytte av Pir 2. Det må foretas nøye analyser av behovet når en kommer så langt at en skal ta stilling til plassbehovet og foreta bestilling av ny Pir 2.

Vedtak:

Styrets årsberetning tas til etterretning.

 

Sak 3/16 Regnskap for året 2015 med revisors vurdering

Kasserer Arnt Olsen gikk gjennom regnskapet for 2015 med revisors vurdering.

Vedtak:

Årsmøtet godkjenner regnskapet for Brønnøysund båtforening for året 2015.

 

Sak 4/16 Innkomne forslag

Det var ingen innkomne forslag.

 

Sak 5/16 Budsjett for året 2016

Leder og kasserer orienterte i saken

Vedtak:

Framlagte forslag til budsjett for året 2016 godkjennes.

 

Sak 6/16 Langtidsbudsjett

Leder orienterte i saken

Vedtak:

Framlagte forslag til langtidsbudsjett godkjennes.

Årsmøtet tilrår at de på neste årsmøte framlegges et periodisert langtidsbudsjett.

 

Sak 7/16 Valg

Valgkomiteen la fram følgende innstilling:

Leder Tor Berg for 1 år gjenvalg

Styremedlem Arnt Olsen ikke på valg

Styremedlem Hugo Olsen for 2 år gjenvalg

3 Styremedlem Jan Karsten Nielsen ikke på valg

Styremedlem Bjørn Johansen for 2 år gjenvalg

Varamedlem Peder Pedersen for 1 år gjenvalg

Varamedlem Einar Jan Gabrielsen for 1 år gjenvalg

Slippsjef: Svein Hansen for 1 år gjenvalg

 

Pirsjefer:

Pir 1 Frank Kroknes for 1 år gjenvalg

Pir 2 Ketil Moe for 1 år ny

Pir 3 Johan Ormøy for 1 år gjenvalg

Pir 4 Holger Kristiansen for 1 år gjenvalg

Pir 5 Kolbjørn Fagerbakk for 1 år gjenvalg

 

Bryggesjef Strømøya: Ståle Vågan for 1 år ny

 

Revisor:

Signar Slåttøy for 1 år ny.

 

Innstilling til godtgjørelser:

Beholdes uendret

Formann 20 000,-

Kasserer 7 500,-

Slippsjef samme avtale som vedtatt på årsmøtet 2013.

 

 

Vedtak:

Valgkomiteens innstilling til leder og styremedlemmer, slippsjef, Pirsjefer, bryggesjef Strømøya og revisor vedtas.

Som valgkomitee gjenvelges Per Børre Olsen og Erling Moen

For året 2016 gis formannen en godtgjørelse stor kr 20 000,- og kasserer gis en godtgjørelse stor kr 7 500. Avtale med slipsjefen vedtatt på årsmøtet i 2013 forlenges.

 

 

Møtet slutt klokken 20:00

Arnt Olsen

Sekretær

 

 

 

Ståle Vågan                                                                           Svein A Hansen

 

ÅRSMØTE

 

 

 BRØNNØYSUND BÅTFORENING

 

24. FEBRUAR 2016 KL 18.00

 

Saker som ønskes tatt opp i årsmøtet må meldes inn til styret innen 20. februar 2016.

 

 

 

BRØNNØYSUND BÅTFORENING

 

ÅRSMØTE ONSDAG 24. FEBRUAR 2016 KL 18.00

 

SAKSLISTE:

1. KONSTITUERING

2. STYRETS ÅRSBERETNING 2015

3. REGNSKAP FOR 2015 MED REVISORS VURDERING

4. INNKOMNE FORSLAG

5. BUDSJETT FOR 2016 

6.  VALG

 

STYRET