TX Nefario - шаблон joomla Форекс

 

 

 

 ÅRSMØTE

BRØNNØYSUND BÅTFORENING

26. FEBRUAR 2018 KL 18.00

PÅ KLUBBHUSET GÅRDSØYA 

 

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må meldes inn til styret innen 10. februar 2018.

 

 

PROTOKOLL fra årsmøte i Brønnøysund Båtforening

Tid: 26.02.2018 kl. 18:00 – kl. 20:00

Sted: Klubbhuset på Gårdsøya

 

Kommer her når årsmøtet er avholdt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOKOLL fra årsmøte i Brønnøysund Båtforening

Tid: 21.02.2017 kl. 18:00 – kl. 20:00

Sted: Klubbhuset på Gårdsøya

 

12 medlemmer inkludert to fra styret deltok på årsmøtet.

 Saksliste:

 Sak   1 Konstituering

Sak   2 Styrets årsberetning for 2016 

Sak   3 Regnskap for året 2016 med revisors vurdering

Sak   4 Innkomne forslag

Sak   5 Budsjett for året 2016

Sak   6 Langtidsbudsjett

Sak   7 Valg

 

Sak: 1 Konstituering

Det var ingen merknader til kunngjøringen av årsmøtet. 

Møteleder: Tor Berg

Sekretær: Signar Slåttøy

To medlemmer til å underskrive protokollen: Gunnar Pedersen og Rune Tveråli

 Vedtak: Godkjent

 

Sak: 2 Styrets årsberetning for 2016

Leder Tor Berg leste opp årsberetningen.

 Nedgang i medlemsmassen.

Styrets leder orienterte om nedgangen i antall medlemmer, årsaken er bl.a at medlemmer ikke har båt lengre, andre tilbydere av båtplasser er i markedet. Det er ikke så stor etterspørsel lengre etter båtplasser.

 

Pir 2 har behov for utskiftning

Styrets leder stilte spørsmål om at nye store investeringer bør utsettes. Per Børre Olsen støttet et forslag om kun investering i ½ pir og heller flytte på båter.  PBO kommenterte at vi bør tilby sikre plasser til medlemmenes båter.

 

Vedtak: Årsberetningen godkjent

 

Sak: 3 Regnskap for året 2016 med revisors vurdering

Styrets leder Tor Berg gikk gjennom regnskapet for 2016 med revisors vurdering.

Kommentarer:

Tor Berg orienterte om at det er noen få medlemmer som ikke betaler for leie av båtplass, det legges ned en del ressurser i å få inn utestående fordringer.

Styret har god oversikt over hvem og når lagets medlemmer skal betale inn for leie av båtplass. I 2016 hadde laget også inntekter på utleie til båtturister/besøkende på Rootsfestivalen.

Slip inntekter har konkurranse fra andre i nærområdet som tilbyr oppsett av båter.

Det kom også inn forslag om "tak over slipen" eller telt for å dekke båten under slip oppsettet.

 Vedtak: Årsmøtet godkjenner regnskapet og revisors vurdering 2016.

 

 Sak: 4 Innkomne forslag

Det var ingen innkomne forslag innen fristen, etter fristen kom det inn spørsmål om:

·         Frost sikker vann tilgang ved pumpestasjonen

·         Strømmøya behov for vedlikehold, bedre tilgang for rulle stol brukere, ønske om montering av grill

Vedtak: Styret får i oppgave å se nærmere på innspillene

 

Sak: 5 Budsjett for året 2017

Leder Tor Berg gikk gjennom forslag til budsjett

Vedtak: Framlagte forslag til budsjett for året 2017 godkjennes.

 

 Sak: 6 Langtidsbudsjett

Leder kommenterte tallene og bakgrunn for utgifts postene.

Vedtak: Framlagte forslag til langtidsbudsjett godkjennes. 

 

Sak: 7 Valg

Valgkomiteen har bestått av: Erling Moen og Per Børre Olsen. 

 

Innstilling:

Leder              Tor Berg                            for 1 år                 gjenvalgt

Styremedlem    Arnt Olsen                         for 2 år                 gjenvalgt            

Styremedlem    Hugo Olsen                                                   ikke på valg                       

Styremedlem    Jan Karsten Nilsen               for 2 år                 gjenvalgt            

Styremedlem    Bjørn Johansen                                              ikke på valg

 

1.Varamedlem Helge Tilrem Nilsen        for 1 år                 ny

2. Varamedlem  Andreas Tveråli           for 1 år                 ny          

 

Slippsjef:            

Svein Hansen                                    for 1 år                 gjenvalgt            

 

Pirsjefer:

Pir 1       Frank Kroknes                       for 1 år                 gjenvalgt                           

Pir 2       Kennet Jægersen                  for 1 år                 ny                                         

Pir 3       Steinar Andersen                   for 1 år                 ny                                                         

Pir 4       Brage Brækkan                      for 1 år                 ny                         

Pir 5       Geir Arne Johansen                for 1 år                 ny                                         

 

Bryggesjef Strømøya    

Ståle Vågan                                       for 1 år                 gjenvalgt            

 

Revisor

Signar Slåttøy                                    for 1 år                gjenvalgt

 

Valg komite:     

Per Børre Olsen                                                            gjenvalgt

Erling Moen                                                                  gjenvalgt

 

Innstilling til godtgjørelser:

Beholdes uendret

Formann                                                                         20 000,-   

Kasserer                                                                            7 500,-

Slippsjef samme avtale som vedtatt på årsmøtet 2013                

 

 

 

Møtet slutt klokken 20:00

 

Signar Slåttøy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOKOLL

fra

årsmøte i Brønnøysund Båtforening

 

Tid: 24.2.2016 kl 18:00 – kl 20:00

Sted: Klubbhuset på Gårdsøya

 

Saksliste

Sak 1/16 Konstituering

Sak 2/16 Styrets årsberetning for 2015

Sak 3/16 Regnskap for året 2014 med revisors vurdering

Sak 4/16 Innkomne forslag

Sak 5/16 Budsjett for året 2016

Sak 6/16 Langtidsbudsjett

Sak 7/15 Valg

 

Sak 1/16 Konstituering

Det var ingen merknader til kunngjøringen av årsmøtet.

Vedtak:

Møteleder: Tor Berg

Sekretær: Arnt Olsen

To medlemmer til å underskrive protokollen: Ståle Vågan og Svein A Hansen.

 

Sak 2/16 Styrets årsberetning for 2015

Leder Tor Berg leste opp årsberetningen.

Det ble stilt spørsmål om utestående fordringer gjennom året. Tor Berg orienterte om at det må legges ned en del ressurser i å få inn utestående. Med utgangspunkt i større konkurranse og noe fallende båtinteresse, ble det en drøfting av plassbehovet ved bytte av Pir 2. Det må foretas nøye analyser av behovet når en kommer så langt at en skal ta stilling til plassbehovet og foreta bestilling av ny Pir 2.

Vedtak:

Styrets årsberetning tas til etterretning.

 

Sak 3/16 Regnskap for året 2015 med revisors vurdering

Kasserer Arnt Olsen gikk gjennom regnskapet for 2015 med revisors vurdering.

Vedtak:

Årsmøtet godkjenner regnskapet for Brønnøysund båtforening for året 2015.

 

Sak 4/16 Innkomne forslag

Det var ingen innkomne forslag.

 

Sak 5/16 Budsjett for året 2016

Leder og kasserer orienterte i saken

Vedtak:

Framlagte forslag til budsjett for året 2016 godkjennes.

 

Sak 6/16 Langtidsbudsjett

Leder orienterte i saken

Vedtak:

Framlagte forslag til langtidsbudsjett godkjennes.

Årsmøtet tilrår at de på neste årsmøte framlegges et periodisert langtidsbudsjett.

 

Sak 7/16 Valg

Valgkomiteen la fram følgende innstilling:

Leder Tor Berg for 1 år gjenvalg

Styremedlem Arnt Olsen ikke på valg

Styremedlem Hugo Olsen for 2 år gjenvalg

3 Styremedlem Jan Karsten Nielsen ikke på valg

Styremedlem Bjørn Johansen for 2 år gjenvalg

Varamedlem Peder Pedersen for 1 år gjenvalg

Varamedlem Einar Jan Gabrielsen for 1 år gjenvalg

Slippsjef: Svein Hansen for 1 år gjenvalg

 

Pirsjefer:

Pir 1 Frank Kroknes for 1 år gjenvalg

Pir 2 Ketil Moe for 1 år ny

Pir 3 Johan Ormøy for 1 år gjenvalg

Pir 4 Holger Kristiansen for 1 år gjenvalg

Pir 5 Kolbjørn Fagerbakk for 1 år gjenvalg

 

Bryggesjef Strømøya: Ståle Vågan for 1 år ny

 

Revisor:

Signar Slåttøy for 1 år ny.

 

Innstilling til godtgjørelser:

Beholdes uendret

Formann 20 000,-

Kasserer 7 500,-

Slippsjef samme avtale som vedtatt på årsmøtet 2013.

 

 

Vedtak:

Valgkomiteens innstilling til leder og styremedlemmer, slippsjef, Pirsjefer, bryggesjef Strømøya og revisor vedtas.

Som valgkomitee gjenvelges Per Børre Olsen og Erling Moen

For året 2016 gis formannen en godtgjørelse stor kr 20 000,- og kasserer gis en godtgjørelse stor kr 7 500. Avtale med slipsjefen vedtatt på årsmøtet i 2013 forlenges.

 

 

Møtet slutt klokken 20:00

Arnt Olsen

Sekretær

 

 

 

Ståle Vågan                                                                           Svein A Hansen

 

ÅRSMØTE

 

 

 BRØNNØYSUND BÅTFORENING

 

24. FEBRUAR 2016 KL 18.00

 

Saker som ønskes tatt opp i årsmøtet må meldes inn til styret innen 20. februar 2016.

 

 

 

BRØNNØYSUND BÅTFORENING

 

ÅRSMØTE ONSDAG 24. FEBRUAR 2016 KL 18.00

 

SAKSLISTE:

1. KONSTITUERING

2. STYRETS ÅRSBERETNING 2015

3. REGNSKAP FOR 2015 MED REVISORS VURDERING

4. INNKOMNE FORSLAG

5. BUDSJETT FOR 2016 

6.  VALG

 

STYRET